நுண்ணறிவு புத்தகங்கள் ( IQ Books)

Spread the love

எந்த ஒரு அரச போட்டிபரீட்சையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட IQ (நுண்ணறிவு )பயிற்சி வினாக்கள் அடங்கிய PDF தொகுப்பு கீழே கொடுக்கப்படடுள்ளது

நுண்ணறிவு புத்தகம்( IQ Book) – K.Kunarasa

நுண்ணறிவு மாதிரி வினாத்தாள்கள் புத்தகம் – T.Loganathan

நுண்ணறிவு புத்தகம்( IQ Book) – A.L.M.Afaleel