நுண்ணறிவு புத்தகம்( IQ Book) – K.Kunarasa

August 22, 2021
Others
9 2
Spread the love

எந்த ஒரு அரச போட்டிபரீட்சையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட IQ (நுண்ணறிவு )பயிற்சி வினாக்கள் அடங்கிய PDF தொகுப்பு கீழே கொடுக்கப்படடுள்ளது ..

Writer: K.Kunarasa

IQ Book

 

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *