கமத்தொழில் தொடர்பான பொது அறிவு | Model Paper – 01

September 6, 2021
Others
4 1
Spread the love

 

Exam: கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் தரம் Ⅲ

Category: General Knowledge

Medium: Tamil

Type: Model Paper 01

Time: 01 hour

Questions: 50MCQ

Techer: P.Umashankar

Download

 

Notes

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *