நுண்ணறிவு – வினாக்கள் விடைகள் – 02 | IQ Questions & Answers

September 19, 2021
Others
7 1
Spread the love

நுண்ணறிவு – வினாக்கள் விடைகள்

Exam: கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் தரம் Ⅲ

Category: Intelligent Questions  (IQ)

Medium: Tamil

Type: Model Paper 02

Time: 01 hour

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *