2005-2020 சிங்களப்பாட வினா விடை – Grade 5 Scholarship Questions

September 24, 2021
Grade 5 Scholarship
6 3
Spread the love

2005-2020 வரையான அரச புலமை பரீட்சை சிங்கள பாடம் தொடர்பான வினாக்கள் விடைகள்

தொகுப்பு: பரீனா ஆலிம்
தகா / ரகரியா ைகளிர் கல்லூரி

 

Download

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *