புலமை பரிசில் பரீட்சை செயயலட்டை – தரம் 04,05

January 8, 2022
Grade 5 Scholarship
10 2
Spread the love

Scholarship Grade 5  பரீட்சை செயயலட்டை 2021 – Papers Tamil Medium Free PDF. Grade 5 Scholarship Model Paper 2021 Tamil Medium Download.

Grade 5 scholarship exam Model paper in the Tamil medium.  You can download this file in PDF format.  Both the first question paper and the second question paper available in this pdf document.

புலமை பரிசில் பரீட்சை செயயலட்டை தரம் 04,05 -தமிழ்

 

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *