தரம் 05 – மாணவர்களுக்கான வாய்மொழி | சிங்களம் – ஆங்கிலம்

January 9, 2022
Grade 5 Scholarship
8 1
Spread the love

Grade 5 Scholarship மாணவர்களுக்கான வாய்மொழி சிங்களம் – ஆங்கிலம் | Papers Tamil Medium Free PDF.Grade 5 Scholarship Model Paper 2021 Tamil Medium Download.

Grade 5 scholarship exam Model paper in the Tamil medium.  You can download this file in PDF format.  Both the first question paper and the second question paper available in this pdf document.

மாணவர்களுக்கான வாய்மொழி | சிங்களம் – ஆங்கிலம்

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *