இலங்கையின் பிரதான‌ நீர்வீழ்ச்சிகள்

May 7, 2022
Grade 5 Scholarship
10 1
Spread the love

Major Falls of Sri Lanka | இலங்கையின் பிரதான‌ நீர்வீழ்ச்சிகள் | Srilanka All Water Fall Details Documents

தரம் 05 தமிழ்மொழி | Pdf Easy Download Scholarship Exam Papers

 

இலங்கையின் பிரதான‌ நீர்வீழ்ச்சிகள்

Download

 

இங்கே தரம் 01 தொடக்கம் 05 வரையினான மாணவர்களுக்கான புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள்கள்,ஏனைய வினாத்தாள்கள்,Pdf File என்பன அதிகம் பகிரப்படும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *